Jdi na obsah Jdi na menu

Projekční a inženýrská činnost, realizace
obnova vodních prvků a zeleně v krajině (revitalizace, ÚSES), protierozní ochrana, pozemkové úpravy - plán společných zařízení

EIA, údržba chráněných území

| PROTIEROZNÍ OCHRANA, ÚSES, REVITALIZACE | ÚDRŽBA CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ
| EIA | OSTATNÍ |

PROTIEROZNÍ OCHRANA, ÚSES, REVITALIZACE

2007

• LOKÁLNÍ BIOKORIDOR MOKRÉ LAZCE – NA NIVĚ
Autorský dozor při realizaci stavby. Informační panel o přípravě a realizaci projektu.

2006

• OBNOVA MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINY V PROCESU KOMPLEXNÍCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV
V rámci projektu NAZV MZe 1R44058 se Ing. Jan Gemela podílel jako externí spolupracovník VÚMOP Praha, pobočka Brno (Ing. Míra Koukalová). Byla rozpracována metodika a zpracován návrh řešení  uplatnění biologických protierozních opatření v krajině. Součástí řešení byl i návrh zachování krajinného rázu v kontextu s historickým vývojem využití zemědělských pozemků (plužiny). Byly lokalizovány zaniklé horní části místních toků v důsledku zemědělské činnosti - projev "paměti krajiny".

2005

• SVODNÉ ZATRAVNĚNÉ PRŮLEHY V LOKALITĚ  „NAD VILKOVOU ČTVRTÍ, LICHNOV“, II.ETAPA
Hydrotechnické řešení úseků svodných zatravněných průlehů navazujících na předchozí etapu. Stavebně technická dokumentace terénních úprav a propustků pod zemědělskou komunikací.

• LOKÁLNÍ BIOKORIDOR č.17 V LOKALITĚ  „NAD VILKOVOU ČTVRTÍ, LICHNOV“,  II.ETAPA Řešení stabilizace dráhy povrchového odtoku nad nově realizovaným suchým poldrem. Celková plocha 1 ha. Hydrotechnické řešení, návrh druhové skladby, technologie založení a následné péče.

• LOKÁLNÍ BIOKORIDOR MOKRÉ LAZCE – NA NIVĚ
Dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby. Projekt zahrnuje obnovu potoční nivy v současné době zatrubněného toku v celkové délce 600 m, hloubení dvou průtočných tůní o celkové ploše vodní hladiny 0,68 ha a výsadbu dřevin. Celková plocha zakládaného biokoridoru je 11,5 ha. Celkové řešení muselo být přizpůsobeno požadavku zachování funkčnosti stávajícího plošného odvodnění zemědělských pozemků.  

2004

• LOKÁLNÍ BIOKORIDOR č.18 V LOKALITĚ „NAD ŠKOLKOU, LICHNOV“
Přerušení délky svahů erozně exponovaných zemědělských pozemků lesními zasakovacími pásy o celkové ploše 2,7 ha. Hydrotechnické řešení, návrh druhové skladby, technologie založení a následné péče.

• LOKÁLNÍ BIOKORIDOR MOKRÉ LAZCE – NA NIVĚ
Dokumentace pro územní řízení. Projekt zahrnuje obnovu potoční nivy v současné době zatrubněného toku v celkové délce 600 m, hloubení dvou průtočných tůní o celkové ploše vodní hladiny 0,68 ha a výsadbu dřevin. Celková plocha zakládaného biokoridoru je 11,5 ha. Celkové řešení muselo být přizpůsobeno požadavku zachování funkčnosti stávajícího plošného odvodnění zemědělských pozemků.  

2003

• LOKÁLNÍ BIOKORIDOR č.17 A SVODNÉ ZATRAVNĚNÉ PRŮLEHY V LOKALITĚ „NAD VILKOVOU ČTVRTÍ, LICHNOV“, I.etapa 
Přerušení délky svahů erozně exponovaných zemědělských pozemků lesními zasakovacími pásy o celkové ploše 2,7 ha a svodnými zatravněnými průlehy o celkové ploše 1,1 ha. Hydrotechnické řešení, návrh druhové skladby, technologie založení a následné péče. 
Revitalizace toků:


2001

• REALIZACE ÚSES V k.ú. RUSÍN
Realizační projekt lokálního bikoridoru a biocentra, interakčních prvků – návrh druhové skladby, technologie založení a následné péče.

2000

• LOKÁLNÍ BIOKORIDOR „HROZOVÁ
Realizační projekt – návrh druhové skladby, technologie založení a následné péče.

1998

• GENEREL PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ A ODVEDENÍ POVRCHOVÝCH VOD –KRNOV
Řešené území zahrnovalo 3 katastrální území města Krnov o celkové ploše 48 km2. Na podkladě podrobného mapování současného stavu a vyhodnocení odtokových poměrů a erozní ohroženosti pozemků byly lokalizovány kritické průtočné profily soustředěného povrchového odtoku. Při řešení erozních a transportních procesů a návrhu ochranných opatření v řešeném území byly využity matematické simulační modely – AGNPS 5.00 a SMODERP ve spolupráci se  Stavební fakultou, katedrou Hydromeliorací a krajinného inženýrství (Doc. Ing. Karel Vrána, CSc., Doc. Ing.  Jiří Váška, CSc., Ing. Tomáš Dostál). Na podkladě provedené analýzy byl navržen soubor organizačních, biotechnických a technických opatření (poldry), vymezen rozsah nezbytných provozních opatření. 
Zadavatel: Město Krnov, odbor životního prostředí a výstavby, Miloš Vyleťal.

• LOKÁLNÍ BIOKORIDOR „UHLÍŘOVSKÉ RYBNÍKY“, UHLÍŘOV
Realizační projekt – návrh druhové skladby, technologie založení a následné péče. Realizace 1999.

• LINIOVÁ ZELEŇ BARTULTOVICE
Realizační projekt interakčních prvků s protierozní funkcí v místní části Vysoká – návrh druhové skladby, technologie založení a následné péče. Realizováno1998.

1997

• REKONSTRUKCE MALÉ VODNÍ NÁDRŽE – MILOTICE n.Opavou
Obnovení vodní nádrže v intravilánu obce Milotice nad Opavou – oprava hrází, nový výpustný objekt, výsadba zeleně. Zadavatel: Obec Milotice nad Opavou. Následně výkon technického dozoru investora při realizaci stavby v r.1998.

• ASANACE VÝZNAMNÝCH PROJEVŮ EROZE NA ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMCÍCH V SOUVISLOSTI S POVODNÍ Z KVĚTNA 1996 
Mapování projevů eroze v zemědělské krajině, zpracování projektů asanace erozních rýh a výmolů a návrhů nezbytných opatření v území ve vazbě na posílení ekologické stability krajiny,  uplatnění protierozní funkce navržených prvků ÚSES, zpracování žádosti o podporu z Programu péče o krajinu MŽP ČR, technický dozor při realizaci:

– AGRODOTEG Horní Benešov, okres Bruntál, 5/97
Projekt asanace erozních rýh a výmolů na zemědělských pozemcích.Kontaktní osoba: Ing. Glogar (jednatel společnosti).

– HalBi Hošťálkovy, okres Bruntál, 5/97 (realizováno 1997)
Projekt asanace erozních rýh a výmolů na zemědělských pozemcích. Kontaktní osoba: Haladěj (jednatel společnosti).

• LOKÁLNÍ BIOKORIDOR „MUSIALŮV DŮLl“  
Realizační projekt – návrh druhové skladby, technologie založení a následné péče. Realizace založení biokoridoru. Zajištění následné péče v letech 1998–2002.

• LOKÁLNÍ BIOKORIDOR „MATĚJOVSKÝ RYBNÍK
Realizační projekt – návrh druhové skladby, technologie založení a následné péče. Realizováno 1997.

• LOKÁLNÍ BIOKORIDOR „KAŠNICE“
Realizační projekt – návrh druhové skladby, technologie založení a následné péče. Realizováno 1997.

1996

• ASANACE VÝZNAMNÝCH PROJEVŮ EROZE NA ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMCÍCH V SOUVISLOSTI S POVODNÍ Z KVĚTNA 1996 
Mapování projevů eroze v zemědělské krajině, zpracování projektů asanace erozních rýh a výmolů a návrhů nezbytných opatření v území ve vazbě na posílení ekologické stability krajiny,  uplatnění protierozní funkce navržených prvků ÚSES, zpracování žádosti o podporu z Programu péče o krajinu MŽP ČR, technický dozor při realizaci: 

– Obec Milotice nad Opavou, okres Bruntál, 8/96 (realizováno 11/96)
Projekt asanace erozních rýh a výmolů na zemědělských pozemcích. Kontaktní osoba: M. Markoš (starosta).

– Obec Brantice, okres Bruntál, 8/96 (realizováno 11/96)
Projekt asanace erozních rýh a výmolů na zemědělských pozemcích, Projekt realizace lokálního biokoridoru stabilizujícího soustředěnou dráhu odtoku  a realizace založení LBK včetně následné péče (1997–2000). Kontaktní osoba: J. Sabo (starosta).

– Obec Úvalno , okres Bruntál, 8/96
Projekt asanace erozních rýh na zemědělských pozemcích. Kontaktní osoba: Ing. Odložilík (starosta).

– Zátor AGROZAT s.r.o., Zátor, okres Bruntál, I.etapa -  8/96 (realizováno 11/96),
II. etapa – 3/97 (realizováno 1997)
Projekt asanace erozních rýh a výmolů na zemědělských pozemcích. Kontaktní osoba: pan Kaděrka (jednatel společnosti).

– AGROKRAS s.r.o., okres Bruntál, I. Etapa - 8/96 (realizováno 11/96), II. etapa – 5/97 (realizováno 1997)
Projekt asanace erozních rýh a výmolů na zemědělských pozemcích. Kontaktní osoba: paní Němcová (jednatel společnosti).

– ZESPO Sosnová, Zemědělská společnost, s.r.o., Lichnov, okres Bruntál, 8/96
Projekt asanace erozních rýh a výmolů na zemědělských pozemcích, projekt lokálního biokoridoru. Kontaktní osoba: Barteska (jednatel společnosti).

ÚDRŽBA CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ

 

2010
• PR RAZOVSKÉ TUFITY – péče o CHÚ 2010 (kosení křovinořezem, chem. ošetření pařezových výmladků, likvidace náletů, čistění lomové stěny), zadavatel Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

2009
• PR RAZOVSKÉ TUFITY – péče o CHÚ 2009 (kosení křovinořezem, chem. ošetření pařezových výmladků, kácení), zadavatel Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

2008
• PR RAZOVSKÉ TUFITY – péče o CHÚ 2008 (kosení křovinořezem, chem. ošetření pařezových výmladků, kácení), zadavatel Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
• PP HERALTICKÝ POTOK – péče o CHÚ 2008 (kosení křovinořezem a ručně vedenou sekačkou), zadavatel Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
• PP ÚVALENSKÉ LOUKY – péče o CHÚ 2008 (kosení křovinořezem a ručně vedenou sekačkou, pálení posečené biomasy, kácení a odstraňování náletových dřevin, obnova značení hranic), zadavatel Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
PP KOUTSKÉ A  ZÁBŘEŽSKÉ LOUKY – péče o CHÚ 2008 (kosení křovinořezem a ručně vedenou sekačkou, odstranění posečené biomasy), zadavatel Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

2007
• PP HERALTICKÝ POTOK – péče o CHÚ 2007 (kosení křovinořezem a ručně vedenou sekačkou), zadavatel Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
• PP ÚVALENSKÉ LOUKY – péče o CHÚ 2007 (kosení křovinořezem a ručně vedenou sekačkou, pálení posečené biomasy, kácení a odstraňování náletových dřevin, obnova značení hranic), zadavatel Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
• PR HOŘINA – péče o CHÚ 2007 (kosení křovinořezem a ručně vedenou sekačkou), zadavatel Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
• PR RAZOVSKÉ TUFITY – péče o CHÚ 2007 (kosení křovinořezem, chem. ošetření pařezových výmladků), zadavatel Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
PP KOUTSKÉ A  ZÁBŘEŽSKÉ LOUKY – péče o CHÚ 2007 (kosení křovinořezem a ručně vedenou sekačkou, odstranění posečené biomasy), zadavatel Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

2006
• PP HERALTICKÝ POTOK  – péče o CHÚ 2006 (kosení křovinořezem a ručně vedenou sekačkou), zadavatel Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
• PP ÚVALENSKÉ LOUKY – péče o CHÚ 2006 (kosení křovinořezem a ručně vedenou sekačkou, pálení posečené biomasy, kácení a odstraňování náletových dřevin, obnova značení hranic), zadavatel Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
• PR HOŘINA – péče o CHÚ 2006 (kosení křovinořezem a ručně vedenou sekačkou), zadavatel Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
• PR LÁVOVÝ PROUD U MEZINY – péče o CHÚ 2006 (probírka náletového porostu, chem. ošetření pařezových výmladků), zadavatel Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
• PR RAZOVSKÉ TUFITY – péče o CHÚ 2006 (kosení křovinořezem, chem. ošetření pařezových výmladků), zadavatel Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

2003
• PP KRASOVSKÝ KOTEL – péče o CHÚ 2003 (kosení a odstraňování náletových dřevin), zadavatel Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

2000
• PP PUSTÁ RUDNÁ – Andělská Hora – péče o CHÚ 2000 (kosení, obnova značení hranic), zadavatel AOPK ČR, středisko Ostrava.

1998
• PP KRASOVSKÝ KOTEL – Pravidelná údržba (kosení, likvidace náletů), 1998, zadavatel Okresní úřad Bruntál, RŽP.

EIA – DOKUMENTACE, ODBORNÉ POSUDKY

2010
Změna č. 3 územního plánu obce Staré Město
Oznámení záměru ve smyslu Přílohy č.3 k zákonu č.100/2001 
Zadavatel: SKITECH s.r.o., Staré Město
• Lanová dráha Kunčice 
Oznámení záměru ve smyslu Přílohy č.3 k zákonu č.100/2001 
Zadavatel: SKITECH s.r.o., Staré Město

 2004
• REKONSTRUKCE A OPRAVA ŽIVIČNÉHO KRYTU SILNICE II/303 – část 1, 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Oznámení o projektu (ve smyslu Přílohy č.3 k zákonu č.100/2001) ucházejícího se o finanční podporu ze strukturálních fondů EU, 06/2004.
• DOKUMENTACE VLIVŮ NA ŽP PRO PROJEKT  MULTIFUNKČNÍ PODNIKATELSKÉ CENTRUM V AREÁLU BÝVALÉHO HOTELU SLOVAN – II.etapa, Město Jeseník

2002
• STUDIE PROVEDITELNOSTI A DOKUMENTACE VLIVŮ NA ŽP PRO PROJEKT “OPRAVA SILNICE II/303 ÚSEK NÁCHOD – BROUMOV”
Zpracování podkladů pro žádost o dotaci z prostředků EU. Zadavatel: Euroregion Glacensiss

• DOKUMENTACE VLIVŮ NA ŽP PRO PROJEKT "PŘESTAVBA A DOSTAVBA AREÁLU HOTELU  SLOVAN" , Město Jeseník.

2001
• ODBORNÝ POSUDEK PRO ZÁMĚR „EUROREGION PRADĚD – INTEGROVANÝ INFRASTRUKTURÁLNÍ PROJEKT OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (KANALIZACE, ČOV)“ (2001)
Řešení odkanalizovaní a čištění odpadních vod 22 měst a obcí Euroregionu Praděd (okres Jeseník a Bruntál). Příloha žádosti o finanční prostředky z Programu Phare CBC EU.

1999
• POSUDEK  "ČOV a kanalizace – I.etapa, Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál".
• POSUDEK "Plynofikace obcí Mezina, Dlouhá Stráň a Milotice nad Opavou, okres Bruntál".

1998
• POSUDEK "Výstavba STL plynovodu Bruntál, ul. Dobrovského, V táboře, ČSA, Česká, Město Bruntál"

OSTATNÍ

• ÚZEMNÍ PLÁN VÚC OPAVSKO, ČÁST ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA (1999-2001)
Hlavním řešitelem ÚP VÚC byl ing. arch. Jar. Haluza (Ostrava). Rozsah – celé území okresu Opava. Řešení zahrnovalo komplexní vyhodnocení a analýzu stávajícího stavu, návrh řešení a regulativů pro návrhové období do r. 2015. V rámci zpracovaných průzkumů a rozborů byla vyhotovena mapa (1:100 000) intenzity potenciální vodní eroze na zemědělských pozemcích okresu Opava, mapy produkčního potenciálu půd (1:25 000) a textová část – zemědělská výroba, pedologické poměry, eroze, obsah rizikových prvků v půdách, pozemkové úpravy.

• REKULTIVACE PÍSKOVNY V BRUMOVICÍCH (1998)
Realizační dokumentace rekultivace – terénní úpravy, výsadba dřevin.

zpět NAHORU